opplev lavskattene i norge

Bli med på oppdagelsesferd i naturen

Vi er foreningen for alle lavinteresserte i Norge

Norsk Lavforening er en landsdekkende grunnorganisasjon i hovedforeningen Norsk Botanisk Forening (NBF). Foreningen har som formål å være et bindeledd mellom personer med interesse for lav, både amatører- og faglichenologer, å fremme interesse for og spre kunnskap om lichenologi og å verne om norsk lavflora. Meld deg inn i foreningen og bli med på kartleggingsturer, foredrag og kurs sammen med andre laventusiaster! 

Online tur til Rocky Mountains

3. juni.2022 arrangerte vi en online tur til Rocky Mountains, Canada! Einar Timdal viste bilder og fortalte om alt han og Siri Rui så når de var 3 uker i Alberta og British Columbia i 2018. For alle som ikke fikk med seg arrangementet kan man følge denne lenken for å se opptaket:

Lenke til opptak

Bilde: Einar Timdal (Moraine Lake i Banff nasjonalpark)

Hovedtur 2022 – Kåfjord

I løpet av hovedturen til Kåfjord overnattet vi på Manndalen Sjøbuer første kveld, før vi reiste til Skardalen på ekskursjon morgenen etter.  Her var det gode muligheter for å finne lavarter knyttet til tungmetallrikt berg på de gamle steintippene. I et parti av dalen var det samtidig store steinblokker i dalbunnen med en rik lavflora. Blant annet er det der en god forekomst av gryntjafs (NT), som bare opptrer meget sjeldent og lokalt i Nord-Norge. På kvelden hadde vi felles middag, foredrag om lavflora på tungmetaller og avholdt årsmøte. Neste dag reiste vi opp til Guolásjávri, oppe på fjellet innenfor Kåfjorddalen, hvor vi overnattet på Røde Kors-hytta. Hovedekskursjonen gikk opp mot fjellet Ráisduottarháldi, som danner riksgrensa mot Finland. Her er Nordens eneste kjente lokalitet for den arktiske arten fingerlav Dactylina ramulosa (den vokser også på finsk side). Arten ble gjenfunnet på en tidligere kjent lokalitet, men ble også funnet to nye steder, hvorav den ene var ny høydegrense for arten på 1250 m over havet.

Tur til Totenåsen 2021 

I oktober 2021 arrangerte Norsk Lavforening høsttur til Totenåsen. Der fikk vi oppleve det spennende artsmangfoldet i naturskogsnær granskog, med flotte grantrær dekket i huldrestry (EN). I tillegg fikk vi sett svartsonekjuke (NT), trådragg (VU), meldråpelav (VU) med apothecier (bilde) og mye mer.

Hovedtur 2021 – Hauge i Dalane

Hovedturen for 2021 gikk til Hauge i Dalane i Egersund, hvor vi utforsket de oseaniske løvskogsmiljøene i Sørvest-Norge. Blant annet fikk vi sett artene kort trollskjegg (NT), kystkorallav (NT), piggtrollskjegg (VU), og den store sjeldenheten stor praktkrinslav (CR). I tillegg deltok vi som lag i den store artsjakten som arrangeres av Sabima, hvor vi endte på fjerde plass med 273 registrerte arter!

Hovedtur 2020 til Hjerkinn

Hovedturen for 2020 ble gjennomført 16.-18.august og gikk til Dovrefjell med innlosjering på Hjerkinnhus Vandrerhjem. Fredagen tok vi buss inn i nasjonalparken og gikk fra Snøheim mot Snøhetta. Her tok vi oss god tid til vanlige fjellarter og skorpelaver på fattige bergarter. Vi var i tillegg innom et par gamle gruver for å se etter lavarter tilknyttet jern- og kobberholdig substrat. Lørdagen gikk vi fra Kongsvold til søndre Knutshø der vi lette etter og registrerte flere sjeldne og rødlistede arter. Søndagen gikk turen til Råtåsjøhøi.
Foto: Annie Ås Hovind

Foredrag om boreonemoral regnskog og skogenes unike artsmangfold

Norsk Lavforening holdt i april 2021 et foredrag om boreonemoral regnskog, med fokus på det tilhørende mangfoldet av mose- og lavarter. Foredraget ble arrangert som en del av Norsk Botanisk Forenings botanikk-torsdager og holdt av Geir Gaarder, som er styremedlem i Norsk Lavforening og jobber for Miljøfaglig Utredning AS. Foredraget ble tatt opp og kan ses ved å følge lenken under. Her har man en gyllen mulighet til å bli bedre kjent med flere av de interessante artene som finnes i våre regnskoger!
Foto: Bildet er tatt fra Norsk Botanisk Forenings regnskogskurs til Trøndelag i 2019.

Bestemmelse av praktlav (Cetrelia) ved tynnsjiktskromatografi

De tre kjemotypene av praktlav i Norge er akseptert som egne arter: Cetrelia cetrarioides (tussepraktlav), C.monachorum (huldrepraktlav) og C. olivetorum (trollpraktlav).
Workshopen hadde som mål å artsbestemme alle norske belegg av Cetrelia på Naturhistorisk museum (242 stk) for å øke kunnskapsgrunnlaget for de tre artene før ny rødlistebehandling.
Einar Timdal ga en innføring i tynnsjiktskromatografering på TLC-laben på Naturhistorisk museum. Etter deltakerne hadde fått en opplæring i teknikken gikk vi gjennom belegg av praktlav, Cetrelia, både fra samlingen på Naturhistorisk museum og fra deltakernes egne samlinger. Vi gikk også gjennom noen belegg av kvistlav, Hypogymnia, der målet var å skille henholdsvis H. physodes og den relativt nyoppdagete H. incurvoides.

Turtips
Dersom du ønsker å gå på en lavtur på egenhånd kan vi tipse om at det også finnes en lavsafari i Rendalen. Mer informasjon om turen kan du finne ved å følge lenken til høyre.

Regnskogskurs med Norsk Botanisk Forening

I begynnelsen av september 2019 ble det arrangert regnskogskurs med Norsk Botanisk Forening på Sund Folkehøgskole i Nord-Trøndelag. Her ble en blandet gjeng av elever på regnskogslinja og lavinteresserte tatt med ut for å undersøke lavfloraen i den norske regnskogen. På turen fikk deltakerne bli kjent med både vanlige lavarter og regnskogsarter som blant annet skrubbenever, huldrelav, trøndertustlav (NT), groplav, kattefotlav, skrukkelav, blåfiltlav og ikke minste selve dronningen av regnskogen – gullprikklav (VU).

Dersom man er interessert i å lære mer om den norske regnskogen og den unike lavfloraen som finnes her kan man finne mer informasjon tilgjengelig på nett.

Foto: Helene Lind Jensen

Høsttur til Drangedal

Høsten 2019 arrangerte foreningen sin første høsttur, hvor turen gikk til eikeskogene i Drangedal. Her ble det i hovedsak sett på interessante lavarter på gamle eiketrær med sprekkebark, men de rike edelløvskogene bød også på funn av flere spennende marklevende og vedboende sopp.

Blant utvalget av lavfunn ble det sett eikeoransjelav (VU), breinål (VU), bleikdoggnål (NT), rustdoggnål (NT), bleik kraterlav (VU) og mørk brannstubbelav (VU). Noen av soppfunnene inkluderte artene svartsonekjuke (NT), oksetungesopp (NT), eikegreinkjuke (NT) og korallkjuke (VU), i tillegg til ny nordgrense for grønn fåresopp (VU). På hjemveien var det også noen heldige som rakk et stopp i Porsgrunn for å se den svært sjeldne arten buktmessinglav (EN). En oversikt over alle artsfunnene som ble registrert i løpet av turen kan finnes på artsobservasjoner.no. Vel tilbake på hyttene ble det servert middag med ferskplukket sopp, og turdeltakerne fikk prøvd seg på både lavquiz og lavinspirert slam haiku. Kort oppsummert kan man trygt si at foreningens første høsttur ble en suksess, og vi gleder oss allerede til neste tur.

Foto: Annie Ås Hovind

Stiftelsestur til Lærdal

27. april 2019 ble det endelig stiftet en egen norsk forening for lichenologer og lavinteresserte. Stiftelsesturen gikk til Lærdal og på stiftelsesmøtet ble Norsk Lavforening (LAV) stemt frem som foreningens offisielle navn. I tillegg ble det foretatt valg av styre, med stifterne: Annie Ås Hovind (styreleder), Einar Timdal, Oda Sofie Dahle, Geir Gaarder og Kamilla Svingen.

I løpet av turen ble det arrangert ekskursjoner til seks ulike lokaliteter for å undersøke den unike lavfloraen som finnes i området. Lærdalsføret har en kombinasjon av gunstige klimatiske forhold med milde, snøfattige vintre og tørre, varme somre og et terreng med sterke kontraster mellom sol- og skyggesider. Dette har lagt grunnlaget for et særegent artsmangfold av varmekjære arter og kontinentale spesialister – som 33 lavinteresserte turdeltakere fikk gleden av å oppleve i løpet av turen. Elfenbenslav (EN), skoddelav (NT), gul buktkrinslav (EN), fosseringlav (CR) og praktoransjelav (EN) er bare et lite utvalg av lavartene som ble registrert, men det ble også registrert arter innenfor andre artsgrupper. Som en siste bonus ble det også registrert en trolig ubeskrevet art av Candelaria, som det bare er gjort ett tidligere funn av i Ringsaker! En fullstendig artsliste kan finnes på artsobservasjoner.no og en rapport fra turen kan finnes på SABIMAs hjemmeside. Foto: Helene Lind Jensen